PHP diskfreespace() 函数


PHP Filesystem 参考手册 完整的 PHP Filesystem 参考手册


定义和用法

diskfreespace() 函数返回指定目录的可用空间,以字节为单位。

该函数是 disk_free_space() 函数的别名。

语法

diskfreespace(directory)

参数 描述
directory 必需。规定要检查的目录。


实例

<?php
echo diskfreespace(“C:”);
?>

上面的代码将输出:

109693288448


PHP Filesystem 参考手册 完整的 PHP Filesystem 参考手册